Login SSDM Sistem Sahsiah Diri Murid

ssdm sistem sahsiah diri murid

SSDM Sistem Sahsiah Diri Murid adalah satu sistem yang telah ditambah baik oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. SSDM yang lama hanya mencatat salahlaku disiplin pelajar sama ada kes ringan atau kes berat. Manakal SSDM terbaru ini pihak sekolah boleh mencatatkan amalan terpuji murid selain fungsi asalnya iaitu mencatat rekod salah laku murid sahaja. Melalui penambahbaikan ini murid berpeluang mendapatkan markah amalan terpuji yang telah dilakukan di sekolah.

Login SSDM

Pengenalan Asas Sistem Sahsiah Diri Murid

Sistem Salahlaku Disiplin Murid (SSDM) berasaskan web bertujuan untuk merekod maklumat salahlaku disiplin murid di seluruh Malaysia dengan capaian yang mudah dan berkesan. SSDM dapat membantu dalam penyediaan maklumat yang efektif dan terkini di mana ianya secara langsung akan dapat membantu pengurusan di semua peringkat membuat perancangan bagi mengatasi dan mengawal masalah disiplin murid dengan lebih teratur, baik dan berkesan.

SSDM terdiri daripada 4 tahap pengguna, iaitu :

i) Sekolah
ii) Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)
iii) Jabatan Pelajaran Negeri (JPN)
iv) Bahagian Pengurusan Harian Sekolah (BPSH)
Modul ini dapat melaksanakan beberapa tugas seperti:
i) Merekod kes-kes salahlaku murid
ii) Menyimpan perincian maklumat murid dan sekolah
iii) Menjana dan memaparkan laporan statistik salahlaku
iv) Menjana surat amaran ponteng mengikut tahap

Releven SSDM dalam Sistem Pendidikan Malaysia

Salah laku gangsterisme dalam kalangan murid sekolah masih lagi terkawal. Timbalan Menteri Pendidikan Satu, Datuk P Kamalanathan, berkata berdasarkan sistem sahsiah diri murid, hanya 0.002 peratus murid direkodkan terbabit dalam salah laku gangsterime antara 2014 hingga 13 oktober 2017. Astro Awani

ID dan KATALALUAN SSDM Online

ID dan katalaluan buat masa ini adalah seperti di bawah. Katalaluan generik ini adalah hanya untuk tujuan LATIHAN/PERMULAAN sahaja. Fungsi/Menu pertukaran katalaluan telah disertakan dalam sistem untuk pengguna ubah katalaluan masuk sistem.

Melalui fungsi pertukaran katalaluan, katalaluan yang diubah akan dihantar ke emel pengguna untuk rujukan sekiranya terlupa. Pengguna juga boleh hubungi pegawai SSDM di JPN/Bahagian untuk mengetahuinya.

ID : [KOD SEKOLAH]
KATALALUAN : DISP[KOD SEKOLAH]

Contoh :

ID: YBA0001
KATALALUAN: DISPYBA0001

MAKLUMAT MURID

Murid Semasa – Papar murid yang berada di sekolah tersebut :

 • murid semasa
 • murid yang telah berpindah

Tindakan yang boleh dilakukan:

 1. Papar Maklumat Murid
 2. Pengemaskinian Maklumat Murid
 3. Backup/Simpan rekod kes dan maklumat murid tersebut sebagai backup sekiranya murid berpindah keluar dari sekolah.
 4. Papar Kes – papar kes murid tersebut sekiranya ada,jika murid tersebut tiada rekod maka ‘Tiada Kes’ akan dipaparkan.
 5. Tambah Kes – untuk masukkan rekod salah laku murid tersebut.
 6. Hapus – Menghapuskan/Padam murid tersebut, digunakan sekiranya salah masuk murid

Tambah Murid Baru – Submenu ini disediakan sekiranya terdapat penambahan murid bagi sekolah tersebut iaitu sekiranya murid yang dicari tiada dalam sekolah anda (telah cari di Carian Murid atau telah semak di Murid Semasa) pada sistem.

 • Carian perlu dilakukan terlebih dahulu (di Carian Murid/Murid Semasa), kerana kemungkinan murid tersebut telah ada dalam pangkalan data kami tetapi berada di sekolah lain/negeri lain.
 • Masukkan maklumat wajib iaitu yang bertanda *. Walaubagaimanapun semua medan/perkara perlu dilengkapkan/dikemaskini

Sistem Sahsiah Diri Murid SSDM Vesion 2.0

PENGENALAN

Sistem SSDM v2.0 ini merupakan penambahbaikan system SSDM sedia ada. Sistem ini mementingkan Amalan Baik sebagai usaha menggalakkan amalan nilai-nilai murni dalam kalangan murid-murid yang bakal mencorakkan negara pada masa hadapan. Dengan memasukkan elemen mata (markah) dalam system ini, status sahsiah seseorang murid boleh dinilai dan dibantu ke arah kecemerlangan budi pekerti.

TUJUAN

Antara tujuan sistem ini adalah untuk

 1. Menambahbaik sistem SSDM sedia ada
 2. Membantu pihak sekolah dalam proses penentuan hukuman supaya selaras dengan Surat Pekeliling Ikhtisas serta peraturan-peraturan sedia ada.
 3. Membantu pihak sekolah dalam memantapkan pengurusan disiplin selaras dengan perkembangan dunia teknologi maklumat dan komunikasi
 4. Memastikan murid-murid yang melakukan kesalahan disiplin dibantu sepenuhnya oleh Guru Bimbingan dan Kaunseling
 5. Menjalin rangkaian kerja yang jelas antara guru-guru, Ketua Guru Disiplin / GPK HEM, Pengetua, Guru Bimbingan dan Kaunseling, murid-murid dan penjaga
 6. Sebagai pangkalan data disiplin murid dengan penyediaan pelbagai bentuk laporan

PROSES KERJA SSDM V2.0

Perekodan Kes Salah Laku

 1. Guru melaporkan kes salah laku ke dalam sistem
 2. Ketua Guru Disiplin / GPK HEM menjalankan siasatan, dan jika sah, akan mencadangkan hukuman
 3. Pengetua boleh sama ada menukar hukuman, dan mengesahkan hukuman
 4. Ketua Guru Disiplin / GPK HEM mengambil tindakan terhadap hukuman yang disahkan oleh Pengetua
 5. Pembantu Pejabat menguruskan fail dan pengeposan surat
 6. Guru Bimbingan dan Kaunseling akan menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling terhadap murid-murid tersebut.

Perekodan Amalan Baik

 1. Guru melaporkan amalan baik murid ke dalam sistem
 2. Sistem akan memproses mata (markah) dan mengeluarkan pelaporan Status Sahsiah murid

LATAR BELAKANG  SSDM V2.0

CIRI-CIRI

 • PANGKALAN DATA DISIPLIN

SSDM V2.0 akan menjadi pangkalan data tunggal pengurusan disiplin murid, daripada peringkat sekolah hingga peringkat nasional. Data-data dalam sistem ini akan dijadikan rujukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan

 • SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWALAN

Data-data dalam sistem ini boleh dijadikan asas dalam memantau tahap disiplin dan sahsiah murid, seterusnya semua pihak boleh berganding bahu dalam usaha membantu murid-murid, terutama yang bermasalah disiplin, ke arah kecemerlangan sahsiah diri dan akademik.

 • MENGUTAMAKAN AMALAN BAIK

Sistem ini mengutamakan Amalan Baik sebagai proses pembentukan sahsiah. Murid-murid akan digalakkan melakukan Amalan Baik untuk mengingkatkan status sahsiah diri. Dengan pemupukan Amalan Baik ini, diharap dapat mengawal kecenderungan murid-murid melakukan kesalahan disiplin dari semasa ke semasa

 • PENGUKURAN SAHSIAH

Dalam mengklasifikasikan sahsiah murid-murid, sistem mata (markah) diperkenalkan. Klasifikasi berasaskan sistem mata ini boleh digunakan dalam membantu murid-murid, terutama yang ‘hight risc’, untuk meningkatkan status sahsiah ke arah yang lebih baik. Mana kala murid-murid yang ‘baik’ akan digalakkan untuk mencapai status sahsiah ‘Amat Baik’ dan ‘terpuji’. 5 Status Sahsiah

 1. Terpuji
 2. Amat Baik
 3. Baik
 4. Perlukan Perhatian
 5. Perlukan Perhatian Serius
 • KAWALAN SISTEM

Sistem ini akan mengawal tindakan / hukuman supaya selaras dengan Surat Pekeliling Ikhtisas serta peraturan-peraturan bagi mengelakkan ketidakpuasan hati masyarakat. Selain itu, sistem juga akan mengeluarkan surat-surat amaran dan  makluman tindakan dalam bentuk yang seragam dan standard, dan dicetak secara automasi.

 • KES KHAS

Tambahan perkara dalam senarai salah laku telah dibuat, yang merujuk kepada Kes Khas, iaitu kes-kes yang hanya untuk dilaporkan, dan bukan untuk diambil tindakan / hukuman oleh pihak sekolah. Senarai kes khas ini dibuat dengan mengambil kira Surat Pekeliling Ikhtisas serta keperluan data-data kementerian untuk dilaporkan kepada Parlimen.

 • MESRA PENGGUNA

Sistem ini dibina dengan mengambil kira aspek ‘mesra pengguna’. Kemudahan-kemudahan dan capaian sistem yang ‘mesra pengguna’ ini diharap dapat meyakinkan guru-guru untuk meggunakan sistem ini tahap yang maksimum, sekali gus menghidangkan data-data nasional yang lebih tepat.

 • MUDAH DIAKSES

Sistem ini mudah diakses oleh semua pihak, terutama guru di sekolah, selain PPD, JPN, KPM, murid-murid, dan penjaga.

 • MELIBATKAN SEMUA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

Sistem ini membina rangkaian kerja yang jelas dalam kalangan semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan, sama ada murid-murid, penjaga, guru-guru, pegawai-pegawai PPD, JPN dan KPM

PERINGKAT AKSES

(i) KPM

 • Pelaporan peringkat nasional
 • Pelaporan JPN
 • Pelaporan PPD
 • Pelaporan sekolah
 • Pelaporan individu murid

(ii) JPN

 • Pelaporan JPN
 • Pelaporan PPD
 • Pelaporan sekolah
 • Pelaporan individu murid

(iii) PPD

 • Pelaporan PPD
 • Pelaporan sekolah
 • Pelaporan individu murid

(iv) SEKOLAH

(v) GURU-DURU

 • Melaporkan kes salah laku
 • Melaporkan amalan baik

(vi) KETUA GURU DISIPLIN / GPK HEM

 • Siasatan dan cadang hukuman
 • Pelaporan sekolah
 • Pelaporan individu murid

(vii) GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING

 • Melaksanakan proses bimbingan dan kaunseling
 • Pelaporan sesi kaunseling
 • Pelaporan sekolah
 • Pelaporan individu murid

(viii) PENGETUA

 • Pengesahan hukuman
 • Pelaporan sekolah
 • Pelaporan individu murid

Carta Alir Pengurusan Sistem Sahsiah Diri Murid (Ssdm V2.0)

carta alir ssdm v2.0KES-KES HUKUMAN AMARAN LISAN

PEGAWAI PROSES KERJA
GURU-GURU
 1. Melapor kes salah laku ke dalam system
GDS
 1. Siasat kes
 2. Membuat pertuduhan dan membenarkan murid membela diri
 3. Mencadangkan hukuman AMARAN LISAN
PENGETUA / GB
 1. Mengesahkan cadangan hukuman
GDS
 1. Melaksanakan hukuman
 2. Memanggil murid berkenaan dan memaklumkan tentang kesalahan dan hukuman yang dikenakan
GKK
 1. Melaksanakan sesi kaunseling

 

carta alir ssdm v2.0 3KES-KES TIADA ASAS

PEGAWAI PROSES KERJA
GURU-GURU
 1. Melapor kes salah laku ke dalam sistem
GDS
 1. Menyiasat kes
 2. Kes tidak dapat dibuktikan / diragui
 3. Kes Tiada Asas

 

carta alir ssdm 4KES-KES HUKUMAN AMARAN BERTULIS

PEGAWAI PROSES KERJA
GURU-GURU
 1. Melapor kes salah laku ke dalam system
GDS
 1. Siasat kes
 2. Membuat pertuduhan dan membenarkan murid membela diri
 3. Mencadangkan hukuman AMARAN BERTULIS
PENGETUA / GB
 1. Mengesahkan cadangan hukuman
GDS
 1. Mencetak surat hukuman
 2. Memanggil murid dan menjelaskan kesalahan dan hukuman
PENGETUA / GB
 1. Tandatangan surat amaran
GDS
 1. Menyerahkan surat amaran kepada PO
PO
 1. Membuat salinan surat
  1. Fail disiplin
  2. Guru Kelas
  3. Guru Kaunseling
 2. Failkan surat
 3. Pos surat asal
GURU KAUNSELING
 1. Melaksanakan sesi bimbingan dan kaunseling

carta alir ssdm 5KES-KES HUKUMAN GANTUNG SEKOLAH

 1. PERTUDUHAN GANTUNG
PEGAWAI PROSES KERJA
GURU-GURU
 1. Melapor kes salah ke dalam system
GDS
 1. Siasat kes
 2. Membuat pertuduhan dan membenarkan murid membela diri
 3. Mencadangkan hukuman GANTUNG SEKOLAH (Pertuduhan)
PENGETUA / GB
 1. Mengesahkan cadangan hukuman
GDS
 1. Mencetak Surat Pertuduhan GANTUNG SEKOLAH
 2. Memanggil murid dan menjelaskan kesalahan dan hukuman serta menjelaskan bahawa rayuan boleh dibuat terhadap Pengetua / GB
PENGETUA / GB
 1. Tandatangan surat amaran Pertuduhan GANTUNG SEKOLAH
GDS
 1. Menyerahkan surat amaran kepada PO
PO
 1. Membuat salinan surat
  1. Fail disiplin
  2. Guru Kelas
  3. Guru Kaunseling
 2. Failkan surat
 3. Pos surat asal
GURU KAUNSELING
 1. Melaksanakan sesi bimbingan dan kaunseling

 

2. RAYUAN DITERIMA

PEGAWAI PROSES KERJA
PENGETUA / GB
 1. Menerima rayuan murid untuk tidak  Digantung Persekolahan
 2. Mencadang dan mengesahkan hukuman lain
GDS Melaksanakan tindakan

  1. Jika hukuman Amaran Bertulis, ikuti proses kerja 1.3 KES-KES HUKUMAN AMARAN BERTULIS (langkah 5 hingga 10)
  2. Jika hukuman rotan, ikuti proses kerja 1.8 KES-KES HUKUMAN ROTAN
  3. Jika hukuman denda, ikuti proses kerja 1.6 KES-KES HUKUMAN DENDA
  4. Jika hukuman Kelas Tahanan, ikuti proses kerja 1.7 KES-KES HUKUMAN KELAS TAHANAN

 

3. RAYUAN DITOLAK

PEGAWAI PROSES KERJA
GDS
 1. Mengadakan mesyuarat Lembaga Disiplin
 2. Mencetak surat hukuman GANTUNG SEKOLAH (selepas 14 hari dari tarikh Surat Pertuduhan)
PENGETUA / GB
 1. Tandatangan surat hukuman GANTUNG SEKOLAH
GDS
 1. Memanggil murid dan menerangkan tentang hukuman GANTUNG SEKOLAH
 2. Menyerahkan surat GANTUNG SEKOLAH kepada PO
PO
 1. Membuat salinan surat

i.              Fail Disiplin

ii.            Guru Kelas

iii.           Guru Kaunseling

iv.           JPN

 1. Failkan surat
 2. Poskan surat secara pos berdaftar
 3. Hubungi penjaga denganb segera untuk maklumkan hukuman

carta alir ssdm 6KES-KES HUKUMAN BUANG SEKOLAH

 1. PERTUDUHAN BUANG SEKOLAH
PEGAWAI PROSES KERJA
GURU-GURU
 1. Melapor kes salah ke dalam system
GDS
 1. Siasat kes
 2. Membuat pertuduhan dan membenarkan murid membela diri
 3. Mencadangkan hukuman BUANG SEKOLAH (Pertuduhan)
PENGETUA / GB
 1. Mengesahkan cadangan hukuman
GDS
 1. Mencetak Surat Pertuduhan BUANG SEKOLAH
 2. Memanggil murid dan menjelaskan kesalahan dan hukuman serta menjelaskan bahawa rayuan boleh dibuat terhadap Pengetua / GB
PENGETUA / GB
 1. Tandatangan surat Pertuduhan BUANG SEKOLAH
GDS
 1. Menyerahkan surat amaran kepada PO
PO
 1. Membuat salinan surat
  1. Fail disiplin
  2. Guru Kelas
  3. Guru Kaunseling
 2. Failkan surat
 3. Pos surat asal
GURU KAUNSELING
 1. Melaksanakan sesi bimbingan dan kaunseling

 

2. RAYUAN DITERIMA

PEGAWAI PROSES KERJA
PENGETUA / GB
 1. Menerima rayuan murid untuk tidak  Dibuang Sekolah
 2. Mencadang dan mengesahkan hukuman lain
GDS Melaksanakan tindakan

  1. Jika hukuman Amaran Bertulis, ikuti proses kerja 1.3 KES-KES HUKUMAN AMARAN BERTULIS (langkah 5 hingga 10)
  2. Jika hukuman rotan, ikuti proses kerja 1.8 KES-KES HUKUMAN ROTAN
  3. Jika hukuman denda, ikuti proses kerja 1.6 KES-KES HUKUMAN DENDA
  4. Jika hukuman Kelas Tahanan, ikuti proses kerja 1.7 KES-KES HUKUMAN KELAS TAHANAN

 

3. RAYUAN DITOLAK

PEGAWAI PROSES KERJA
GDS
 1. Mengadakan mesyuarat Lembaga Disiplin
 2. Mencetak surat hukuman BUANG SEKOLAH (selepas 14 hari dari tarikh Surat Pertuduhan)
PENGETUA / GB
 1. Tandatangan surat hukuman hukuman BUANG SEKOLAH
GDS
 1. Memanggil murid dan menerangkan tentang hukuman BUANG SEKOLAH
 2. Menyerahkan surat kepada PO
PO
 1. Membuat salinan surat

i.              Fail Disiplin

ii.            Guru Kelas

iii.           Guru Kaunseling

iv.           JPN

 1. Failkan surat
 2. poskan surat secara pos berdaftar
 3. Hubungi penjaga dengan kadar segera untuk maklumkan tentang hukuman BUANG SEKOLAH

carta alir ssdm 7KES-KES HUKUMAN ROTAN

PEGAWAI PROSES KERJA
GURU-GURU 1. Melapor kes salah laku ke dalam sistem
GDS 2. Siasat kes

3. Membuat pertuduhan dan membenarkan murid membela diri

4. Mencadangkjan hukuman ROTAN

PENGETUA / GB 5. Mengesahkan cadangan hukuman
GDS 6. Mencetak surat hukuman
PENGETUA / GB 7. Menandatangi surat hukuman ROTAN
GDS 8. Memanggil murid, menjelaskan kesalahan

9. Melaksanakan hukuman ROTAN

PO 10. Membuat salinan surat

a. Fail disiplin

b. Guru Kelas

c. Guru Kaunseling

11. Failkan surat

12. Pos surat asal

GURU KAUNSELING 13. Melaksanakan sesi bimbingan dan kaunseling

carta alir ssdm 8MELAPOR AMALAN BAIK

PEGAWAI PROSES KERJA
Guru-Guru
 1. Melapor Amalan Baik ke dalam sistem