Login SMPK Sistem Maklumat PraSekolah Kebangsaan

login-smpk

SMPK atau lebih dikenali sebagai Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan berfungsi untuk mengumpul data institusi prasekolah dan pelajar. SMPK ini adalah penting dalam memantau dan menilai pendidikan prasekolah secara telus.

Login SMPK

3 Objektif Khas SMPK

Sistem Maklumat PraSekolah Kebangsaan ini mempunyai 3 objektif utama mereka.

 1. Membangunkan sistem maklumat yang bersepadu di peringkat kebangsaan.
 2. Memastikan capaian data di semua peringkat secara berpusat dengan cepat dan tepat.
 3. Memantapkan pengurusan dan penyelarasan maklumat pada semua peringkat pelaksana.

SMPK dibina untuk Mencapai Matlamat Utama

 1. Pengumpulan Maklumat Murid-murid Prasekolah 2009.
 2. Pengumpulan Maklumat Murid-murid Prasekolah 2010.
 3. Permohonan Pemilihan dan Penempatan Murid-murid   Prasekolah 2011 dan tahun-tahun berikutnya.
 4. Pengurusan Guru, PPM, dan Kelas Prasekolah 2011 dan   tahun-tahun berikutnya.
 5. Penjanaan Data Prasekolah 2009 dan tahun-tahun berikutnya.

Rasional Pembangunan SMPK

 1. Tiada sistem maklumat yang bersepadu dan tepat.
 2. Menggantikan kaedah kutipan data secara manual.
 3. Kepelbagaian format kutipan data dan maklumat.
 4. Mengelakkan ketidakseragaman format kutipan data dan maklumat.

Fungsi Pendidikan PraSekolah di Malaysia

Pendidikan prasekolah mempunyai peranan dan fungsinya yang tersendiri sebagai asas pendidikan dalam perkembangan pendidikan di negara ini kerana pendidikan prasekolah bukanlah sebahagian dari sistem persekolahan di Malaysia. Tidak ada peruntukan yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran untuk pendidikan prasekolah.

Penglibatan Kementerian Pelajaran ialah setakat menyediakan buku panduan bagi kewujudan tadika-tadika . Sama ada ianya diikuti atau tidak terpulanglah kepada institusi pendidikan prasekolah tersebut. Walau bagaimanapun fungsi dan peranan pendidikan prasekolah tidak dapat dinafikan.

Antara fungsi pendidikan prasekolah (Seminar Pendidikan UKM, Jun 1978)

• Pendidikan prasekolah akan memperkayakan lagi pengalaman kanak-kanak dari kelas sosio-ekonomi yang baik.
• Dengan adanya sistem pendidikan prasekolah ini dapat menolak dan mengenali kelemahan – kelemahan kanak-kanak sebelum memasuki darjah satu.
• Kewujudan sistem pendidikan prasekolah juga dapat memperbaiki lagi persediaan
pembelajaran yang sudah lengkap.
• Fungsinya yang lain ialah mencukupkan dan mengisikan persediaan pembelajaran yang tidak lengkap.
• Keseimbangan emosi- untuk menyemai sikap positif terhadap diri sendiri, kepercayaan terhadap orang lain dalam hidup kumpulan serta menambahkan keyakinan kepada keupayaan diri sendiri. Bagi membentuk kemahiran kanak-kanak dalam asas 3 M.
• Pertumbuhan estetika untuk menyemai kesedaran kanak-kanak terhadap keindahan alam sekitar dengan menikmati muzik, lagu dan lain-lain.
• Perkembangan dan pendidikan ketatanegaraan
• Dapat memperkembangkan pendidikan kerohanian dan moral
• Memberi pendidikan asas agama Islam untuk kanak-kanak Islam.
• Pendidikan prasekolah menyediakan kurikulum yang dapat memperkembangkan fizikal dan jasmani kanak-kanak, contohnya pusat pendidikan prasekolah dilengkapi dengan alat permainan untuk kanak-kanak bersenam dan untuk menggerakkan badan.

Akhir sekali pendidikan prasekolah berperanan bagi menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek pertumbuhan diri yang seimbang supaya mereka menjadi individu yang berguna kepada dirinya dan masyarakat dengan berlandaskan rukun negara.

Lazimnya fungsi pendidikan prasekolah di kaitkan dengan falsafah meningkatkan perkembangan kanak-kanak dari segala sudut perkembanganya (fizikal, emosi, sosial dan intelek untuk tadika swasta) serta perkembangan sudut rohani melalui penerapan nilai-nilai murni (selaras dengan tuntutan reformasi pendidikan).

Fungsi pendidikan prasekolah menjelang tahun 2000 mungkin akan bertambah. Tadika akan menjalankan perkhidmatan bagi meningkatkan keperluan dalam: (Dewan Masyarakat, April 1996)

• Perkembangan menyeluruh kanak-kanak
• Kesediaan akademik untuk bersekolah
• Penjagaan kanak-kanak
• Perkembangan personaliti kanak-kanak
• Pendidikan keibubapaan
• Perkembangan kerohanian
• Perkembangan daya kreatif

Fungsi pendidikan prasekolah menjelang ke arah pertengahan tahun 2000 akan menjadi lebih rumit daripada keadaan sekarang. Seharusnya pihak akademik yang merancang struktur pendidikan mengambil tindakan yang sewajarnya di dalam menyelaraskan peranan dan fungsi tadika sebenarnya terhadap bidang pendidikan.

Program Transformasi Kerajaan – Pembangunan Pra-Sekolah

Kepentingan Pendidikan Awal PraSekolah

Dalam memperkatakan pendidikan awal dari perspektif Islam, Al-Ghazali berpendapat:

“Kanak-kanak merupakan amanah dan tanggungjawab orang tuanya, jiwanya suci murni merupakan permata mahal yang bersahaja dan bebas dari ukiran dan gambaran dan ia boleh menerima setiap ukiran dan cenderung kepada apa yang dicenderungkan kepadanya”. (Al-Ghazali, 1296H, Dalam Hasan Langgulung, 1979)

Rousseau, seorang ahli falsafah Perancis yang ideanya sendiri banyak dipengaruhi oleh pemikir-pemikir Islam berpendapat, masa kanak-kanak di kalangan manusia adalah
lebih panjang jika dibandingkan dengan makhluk lain seperti haiwan. Rousseau selanjutnya menjelaskan bagaimana kanak-kanak memerlukan perlindungan. Ini boleh dilakukan dengan menyediakan persekitaran yang sihat dan dapat mengembangkan potensi yang ada pada kanak-kanak tersebut. Pendedahan kepada persekitaran yang sesuai akan mengajar mereka menjalani kehidupan dengan sempurna. Kanak-kanak tidak harus ditinggalkan sendirian dan dipengaruhi oleh gejala-gejala negatif yang membawa kepada kejahatan dan kejahilan (Hasan Langgulung, 1979:16).

Selanjutnya Rousseau menjelaskan: “Pentingnya masa kanak-kanak di mana peribadi kanak-kanak terbentuk dan pengaruhnya besar sekali pada kehidupan selanjutnya, yakni masa dewasa dan masa tua, hal-hal pertamalah yang patut dipelihara, sebab kanak-kanak pada asalnya diciptakan siap untuk menerima baik atau buruk. Hanya orang tuanyalah yang mencenderungkan kepada salah satu diantaranya”
(Rousseau, 1762. Dalam Hasan Langgulung, 1979)

Pendapat ini hampir serupa dengan maksud sebuah hadis yang bermaksud bahawa, “Kanak-kanak dilahirkan dengan fitrah(suci), hanya orang tuanya yang menjadikannya Majusi, Yahudi atau Nasrani” (Ash-Shiddieqy, 1969).

Selain daripada kedudukan anak sebagai amanah Allah kepada ibubapa, anak juga merupakan cubaan atau ujian kepada mereka. Allah menguji sama ada ibubapa dapat
melaksanakan amanah ini. Sekiranya amanah ini terlaksana ibubapa memperolehi ganjaran seperti ibadah.

Firman Allah yang bermaksud:

“Dan ketahuilah, bahawa harta bendamu dan anak-anakmu itu adalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang besar.”(Surah al-Anfal:28)

Terdapat juga hadith yang bermaksud:

“Apabila anak Adam meninggal dunia, putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara iaitu sedekah jariah, ilmu yang manfaat dan anak yang soleh yang mendoakannya”.

Jelaslah di sini bahawa pendidikan peringkat awal sangat dititik beratkan oleh filosofi Islam dan Barat. Mereka sependapat bahawa pendidikan kanak-kanak harus mendapat perhatian sepenuhnya kerana kanak-kanak mempunyai waktu tertentu yang sangat singkat dan perlu mendapat perhatian serius.

Waktu ini disebut sebagai waktu kritikal. Perkembangan intelek, emosi dan jasmani kanak-kanak bergantung kepada sempurna atau tidaknya asuhan yang diperolehi terutama sekali dalam waktu kritikal. Jadi, untuk menyempurnakan tugas ibubapa, taman-taman asuhan perlulah mempunyai kurikulum yang seragam untuk membentuk insan yang cemerlang yang akan menjadi pemimpin unggul pada masa akan datang. (Pendidik dan Pendidikan, USM)

Penutup

Sistem Maklumat PraSekolah Kebangsaan SMPK ini hanya ada 3 perkara utama yang ingin benar-benar dicapai. Sudah semestinya komitmen para guru dan ibubapa memainkan peranan penting dalam mencapai 3 objektif utama ini. Sebagai ahli masyarakat yang bertanggungjawab, marilah kita sama-sama berganding bahu dan menguatkan kerjasama yang sudah sedia ada agar segala urusan pada hari seterusnya menjadi lebih mudah dan bagus.

SMPK boleh dianggap sebagai satu tambah nilai yang berjaya di dalam sistem KPM. Matlamat hanya satu, iaitu untuk memartabatkan sistem pendidikan negara. Akhir sekali tepuk dada tanya iman, jika ianya melibatkan kepentingan negara maka sama-samalah kita junjung tugas berat ini. Anak-anak prasekolah adalah ibarat permata yang bakal menjadi pemimpin negara kita satu hari ini.

Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama menjalankan tugas dengan penuh amanah dan terus berusaha meletakkan kepentingan negara dihadapan kita. Semoga SMPK menjadi pemangkin yang hebat dalam sistem pendidikan negara Malaysia.