Login ePrasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM

eprasekolah-kpm

EPrasekolah ini telah dibina oleh KPM Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai satu website khas untuk pendaftaran murid prasekolah atau tadika yang boleh diakses terus oleh ibubapa untuk mendaftarkan anak-anak mereka.

Login ePrasekolah

Jika Mempunyai Sebarang Masalah Mengenai Sistem ePrasekolah

Jika anda menghadapi sebarang masalah mengenai portak E-Prasekolah ini, anda boleh hubungi dengan segera bahagian helpdesk seperti berikut.

 • Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (Sektor Pengurusan Prasekolah)
 • Jabatan Pendidikan Negeri (Unit Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Prasekolah)
 • Pejabat Pendidikan Daerah / Pejabat Pendidikan Wilayah (Pegawai Prasekolah)

Atau sila kemukakan sebarang pertanyaan melalui emel di alamat

 • eprasekolah@moe.gov.my

Dasar Pendidikan PraSekolah Oleh Kementerian Pendidikan Malaysia

Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan bahawa Sistem Pendidikan Kebangsaan merangkumi Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Rendah, Pendidikan Menengah, Pendidikan Lepas Menengah dan Pendidikan Tinggi. Menjadi tanggungjawab KPM untuk memberi perhatian yang serius kepada pembangunan pendidikan prasekolah di negara ini. Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan aspek-aspek penting mengenai prasekolah, iaitu penubuhan tadika, kuasa Menteri menubuh dan menyelenggara tadika, kurikulum prasekolah, bahasa pengantar, pengajaran Agama Islam dan sebagainya.

Dari segi pendemokrasian pendidikan, dasar yang khusus membolehkan kanak-kanak menikmati peluang pendidikan prasekolah tanpa mengira pendapatan keluarga, kawasan tempat tinggal dan kumpulan etnik termasuk kanak-kanak dengan keperluan pendidikan khas (Children With Special Education Needs).

Di antara prinsip-prinsip asas dasar ialah menyediakan kemudahan pendidikan prasekolah kepada kanak-kanak yang berumur antara 4 dan 6 tahun. Memastikan penggunaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Guru-guru prasekolah hendaklah mempunyai latihan dalam bidang pendidikan prasekolah. Memastikan kemudahan fizikal dan peralatan bersesuaian dan berkualiti dibekalkan. Satu mekanisma naziran dan penyeliaan dijalankan. Kerajaan juga memastikan semua institusi pendidikan prasekolah mematuhi Peraturan-Peraturan Pendidikan Prasekolah 1996 seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 24, Akta Pendidikan 1996.

Ketahui Matlamat dan Objektif Pendidikan PraSekolah

Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.

Objektif Pendidikan PraSekolah pula ialah :

 • Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik,
 • Menggunakan Bahasa Melayu dengan betul dan memperkembangkan kemahiran berbahasa dan berkomunikasi,
 • Menggunakan Bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua,
 • Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian berasaskan ajaran agama,
 • Mempunyai kemahiran kognitif untuk berfikir dan menyelesaikan masalah,
 • Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial,
 • Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan budaya.
 • Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil
 • Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam.

Kerajaan Prihatin Senaraikan Bantuan PraSekolah

 • Bantuan makan murid (RM2.00 sehari bagi Semenanjung / RM2.25 bagi Sabah, Sarawak dan Labuan. Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 8 Tahun 2012, Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan Bantuan Persekolahan Kepada Sekolah Berdasarkan Per Kapita Murid)
 • Peruntukan PCG Murid (RM100.00/ murid setahun)
 • Bantuan Kokurikulum (RM25.00/ murid setahun)
 • Bayaran Takaful (RM1.50/ murid setahun)

Hubungi Pihak Berwajib bagi PraSekolah

Sebarang pertanyaan mengenai prasekolah boleh rujuk kepada :

Sektor Pengurusan Prasekolah, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Aras 3, Blok E2, Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya
Tel: 03-8884 9585 / Fax: 03-8884 9493

Apa Sebenarnya Perbezaan Antara Pasti, Tadika, Tabika, Permata dan Prasekolah

1. Pasti

beza antara pasti, tadika, tabika, prasekolah dan permata

PASTI ialah institusi pendidikan yang ditubuhkan sebagai pilihan kepada masyarakat yang cintakan pendidikan Islam. Walaupun ia adalah pendidikan pra sekolah, PASTI tetap memainkan peranan yang penting dalam memberi alternatif pendidikan Islam kepada masyarakat. Visi PASTI cukup jelas iaitu melahirkan insan yang beriman dan beramal soleh . Kurikulum PASTI dibangunkan untuk mencapai matlamat 5M iaitu membaca, menulis, mengira, menghafal dan mengamalkan ilmu yang dipelajari.

2. Tadika

beza antara pasti, tadika, tabika, prasekolah dan permata

TADIKA adalah singkatan kepada Taman Didikan Kanak-Kanak iaitu peringkat pra sekolah.Tadika boleh didefinasikan sebagai “mana-mana premis yang menerima masuk lebih dari 4 orang kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun untuk tujuan menerima pendidikan dengan upah.” Penubuhan Tadika swasta perlu didaftar dengan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), iaitu di bawah Unit Pendidikan Swasta.

Oleh itu, semua hal berkaitan dengan tadika swasta perlu dirujuk kepada Jabatan Pelajaran Negeri (dulu dikenali sebagai Jabatan Pendidikan Negeri).

3. Tabika

beza antara pasti, tadika, tabika, prasekolah dan permata

Program pendidikan awal kanak-kanak yang dianjurkan oleh KEMAS dikenali sebagai Taman Bimbingan Kanak-kanak (TABIKA) merupakan program yang memberi peluang pendidikan awal bagi kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun.Konsep Tabika KEMAS ialah ‘Belajar Melalui Bermain’ yang diselaraskan dengan sifat semulajadi kanak-kanak iaitu bermain, ingin tahu dan mencuba. Konsep tersebut kemudiannya diperluaskan kepada menguasai kemahiran 4M (Membaca, Menulis, Mengira dan Menaakul). Ini bertujuan untuk memberi peluang dan galakan kepada kanak-kanak menguasai kemahiran asas dan pengalaman yang akan memudahkan mereka menerima pendidikan formal di sekolah rendah kelak.

4. Permata

beza antara pasti, tadika, tabika, prasekolah dan permata

Matlamat kurikulum Permata Neara ialah untuk menyediakan program asuhan dan didikan awal yang bersepadu untuk kanak-kanak yang berumur 0-4 tahun. Kurikulum ini juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk mendapat pengalaman pembelajaran awal yang berkualiti untuk melahirkan modal insan negara yang mempunyai sahsiah mulia, kerohanian yang mantap, kecerdasan intelek yang tinggi, menghargai kepelbagaian budaya, patriotik dan mengamalkan gaya hidup sihat.

5. PraSekolah

beza antara pasti, tadika, tabika, prasekolah dan permata

Sementara di sekolah-sekolah kerajaan pula lebih dikenali sebagai PRASEKOLAH. Peringkat umur pula di antara 4 hingga 6 tahun. Juga bertujuan memberi pengalaman awal kepada kanak-kanak sebagai persediaan untuk memasuki persekolahan arus perdana.Konsep yang digunakan ialah “Belajar Sambil Bermain” dengan menekankan “Pembelajaran Bertema”. Kaedah pembelajaran ialah meliputi aktiviti kelas, aktiviti kumpulan dan aktiviti individu. Keunikan prasekolah yang dianjurkan Kementerian Pelajaran Malaysia ialah aktiviti kumpulan yang berupaya meningkatkan kualiti kawalan emosi dan intelektual. Pendedahan terhadap aktiviti ini dapat menyediakan asas yang kukuh bagi pembelajaran berkonsepkan sekolah bestari.

Himpunan Lagu-lagu Untuk Pra Sekolah

Selepas lagu tamat, sila liaht lagu seterusnya. Admin sudah set supaya akan ada video yang berkaitan dimainkan. Jadi insyaAllah akan berterusan. Boleh digunakan untuk hiburan sambil belajar bagi anak-anak kecil dirumah dan yang sudah masuk ke alam persekolahan.